กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ (โทรมาตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมต่อระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งชุดควบคุมประจำจังหวัดและระบบโปรแกรมประยุกต์ควบคุมการติดตามอุปกรณ์เตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอการประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับ ออกแบบ จัดพิมพ์และจัดส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


.. 6 7 8 9 10


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14041 ครั้ง