กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อท่อลอนพอลิเอทิลีน เสริมเหล็ก (Steel Reinforced Polyethylene Corrugated Pipe) จำนวน 54 ท่อน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถังเก็บน้ำพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโน เพื่อยับยั้งแบคทีเรีย (Plastic Water tank Combac nano) ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 70 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565-2570 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันฯ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานและห้องเก็บอุปกรณ์อากาศยานปีกหมุน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 50893 ครั้ง