กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบำรุงรักษาระบบส่งข้อมูลสู่สาธารณะ และประชาชนโดยระบบ Smart Phone ในลักษณะ Private และ Public Channel โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการ รับ-ส่ง สัญญาณเตือนภัยสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบำรุงรักษาระบบส่งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 50887 ครั้ง