กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2562

ชี้แจงข้อสอบถามจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงห้องทำงานกองกฎหมาย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6831 ครั้ง