กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2560

ชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับสถาบันกู้ภัยทางน้ำทางทะล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การจัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9038 ครั้ง