กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10407 ครั้ง