กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒๒)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 21)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒๐)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๙)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๘)


1 2 3 4 5


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17506 ครั้ง