กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

โอนจัดสรรงบประมาณ โครงการบริหารจัดการน้ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เลขที่ส่งออก ๓๑๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำของกระทรวงมหาดไทย โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย ปี 2557

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 299199 ครั้ง