กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

โอนจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง เลขที่ส่งออก ๓๐๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน 2558

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 299195 ครั้ง