กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 192 ลงวันที่ 25 กันยายน 2564

โอนเงินจัดสรรให้ศูนย์ ปภ.เขต จำนวน 9 ศูนย์เขต ศูนย์ ปภ.เขต 1,5,13,6,14,7,8,9,4 เพื่อเเป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนเครื่องจักรกล เครื่องมือ ประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติเพื่อสูบน้ำในการเก็บกัก และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 299201 ครั้ง