กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

การจัดทำและส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564

ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดทำและส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 299194 ครั้ง