กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

แผนเพิ่มประสิทธิภาพและกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 2565

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 276865 ครั้ง